Townhouse

Townhouse (ทาวน์เฮาส์) บ้านในเมืองแบบหนึ่ง และ แต่ละหลังจะสร้างติดกันเป็นแถว โดยใช้ผนังบ้านร่วมกัน,คนส่วนใหญ่จะเรียกว่า บ้านแถว ก็เรียกได้